Το γραφείο μας, σε περιπτώσεις τραυματισμών, που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσκαιρη ή διαρκή αναπηρία και ανικανότητα προς εργασία  ή ακόμα και την απώλεια της ζωής,  εξαιτίας ατυχημάτων που σημειώνονται κατά την διάρκεια, εξ αφορμής και σε σχέση με την εργασία, διεκδικεί για τα θύματα ή τις οικογένειες τους ανεξαρτήτως υπηκοότητας): Ιατρική περίθαλψη και κάλυψη των ιατρικών δαπανών. Σύνταξη από τον αρμόδιο εθνικό ασφαλιστικό οργανισμό σε περιπτώσεις μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας, και επιπλέον αποζημίωση από τον εργοδότη τους για την ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, όταν μπορεί να αποδοθεί το ατύχημα σε αμέλεια/υπαιτιότητα του εργοδότη ή των υπαλλήλων και προστηθέντων του.